logo

Falz u mghawweg anke jekk skond il-ligi

 

Il-GRTU illum regghet ma rnexxiliex twaqqaf it-tender ghall-28,000 computer system ghas-sistema kollha ghas-settur Pubbliku. B’dan il-kuntratt, meta jinghata, ghall-hames snin shah hadd hlief il-ftit li jiehdu dan il-kuntratt ma jkunu jistghu jaqalghu xi haga fil- provediment ta Computers lis-settur pubbliku. B’dan il-kuntratt il-Gvern qed ikisser is-sistema tajba li holoq hu stess b’konsultazzjoni shiha mas-settur privat u li giet u mfahhar mill-Unjoni Ewropeja. Bis-sistema tal-lum (e-procurement). Id-ditti Maltin li jikkowolifikaw  jbieghu lil Gvern dak kollu li jrid fuq l-istandards l-ahjar fis-suq  fil-mument tal-bejgh u  bl-ahjar prezzijiet. Il-Gvern ma kellux ghalfejn ikisser is-sistema li dahhal hu stess.

 

 

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU nhar il-Gimgha 2 ta' Novembru organizzat l-ahhar konferenza minn sensiela ta’ erba konferenzi, fejn spjegat lin-negozjanti x’obbligi ghandhom taht id-Direttivi Ewropew dwar il-gbir, riciklagg u rekupru ta’ skart bhall-kartun, gablo, metal li jaqaw taht id-Direttiva fuq skart ta’ l-ippakketjar u skart iehor bhal fridges, kukers, towsters, radji, televisjonijiet, u affarijiet ohra li jaqghu taht id-Direttiva dwar l-iskart ta’ tamir elettriku u elettroniku  (WEEE: Waste of Electrical and Electronic Equipment)

 

0
0
0
s2sdefault

IL-GRTU TWIDDEB LIL MINISTRU "ISMA X'INHUMA JGHIDULEK IS-SIDIEN TAN-NEGOZJI"

 

Il- GRTU tqies li l-ordni li ta l-Ministru Jesmond Mugliett lil kuntrattur biex minn nhar l-Erbgha jibda jkisser l-korsija li s'issa kien ghaddej it-traffiku minnha wara li kienet issahhet ghal ta’ l- apposta biex tiflah it-traffiku, bhala decizjoni zbaljata u arragonanti. Hi decizjoni  ta' sfida lis-sidien tan-negozji kollha ta’ San Gijan, Paceville u l-inhawi tal-madwar.

 

0
0
0
s2sdefault

Illum il-GRTU resqet talba formali lill- Prim Ministru bhala wkoll Ministru tal-Finanzi biex fl-iqsar zmien qabel tiddahhal l-Ewro, jillegisla biex jitnehhew charges li l-banek u d-ditti tal-credit cards jimponu fuq il-hrug u l-uzu tal-Credit Cards. Il-GRTU issostni li dawn ic-charges huma abbuzivi. Il-GRTU qed tirreferi ghac-charges li l-banek jimponu fuq l-konsumaturi fuq kull credit card kull sena u fuq ic-charges li l-banek u d-ditti tal-credit cards jimponu fuq is-sidien tan-negozji fuq kull transazzjoni ta’ bejgh li ssir bl-uzu tal-Credit Cards.

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU qieghda f’tahdidiet mal- Ministeru tal-Finanzi biex jillegisla b’urgenza biex jikkontrolla l-loghob esagerat li qed isir l-aktar permezz tas-Super 5 u loghob iehor li issa hu mibjugh bla kontroll minn fuq it-televizjoni lokali. Is-Super 5 waheda qed tkun ragun ta’ telf ta’ bejgh ghall-wesgha kbira ta’ negozji zghar fl-irhula u l-ibliet kollha. Din il-gimgha biss il-livell ta’ waqa’ fil-bejgh minhabba l-infieq bla kontroll fuq is-Super 5, kien rekord.

 

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent