logo

Il-GRTU –  L-Assocjazzjoni tan-Negozzji Zghar u Medji f’isem s-sidien tal- kiosks li s-Sindku u l-Kunsill Lokali ta’ Haz-Zabbar qata l-barra mix-xoghol taghhom bhala  bejjiegha fil-festa ta’ Haz-Zabbar qed ifittxu lis-Sindku u lill-Kunsilliera tal-Kunsill Lokali ta’ Haz-Zabbar ghad-danni kollha li huma gew imgghela jsoffru f’decizzjoni li l-GRTU issostni li hi illegali.


0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU illum, f’isem n-negozji fil-qasam tal-IT u computers systems rapprezentanti mill-GRTU, talbet l-Qorti terga tordna l-hrug ta mandat ta  inibizjoni kontra l-Prim Ministru u Ministru tal-Finanzi, l-Ministru  ghal-Investiment ghal-Industrija u Tekonolgija tal-Informazzjoni u d-Direttur Generali tal-MITTS biex ma jkomplux jiprocessaw jew b’xi mod jiddeterminaw jew jikkonkludu t-tender mahrug  mill-MITTS (Tender No: M390/07) ghal “leasing of personal computers/ laptops and work station support services” ghas-settur pubbliku.

 

0
0
0
s2sdefault

Il-Qorti ippreseduta mill-Imhallef Onor. Geoffrey Valenzia illum semghet it-trattazjoni tar-rikors * li ghamlet il-GRTU kontra l-Prim Ministru, l-Ministru tal-MIIT u l-MITTS u d-Direttur Generali (kuntratti) fejn l-GRTU qed titlob illi t-tender ghal-Computer Systems ghall-Gvern jittwaqqaf ghaliex id-drittijiet tal-imsiehba tal-GRTU kienu pregudikati meta ir-rapprezentanti tal-Gvern iltaqghu u iddiskutew it-tender mal-membri tal-kamra tal-kummerc u ma ltaqawx mal-membri tal-GRTU mil-qasam tal-IT u Computer Systems.

 

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU qeghda taghti s-support shih lill-membri taghha – sidien tal- kiosks li igestu fi zmien il-festi religjuzi u li  fuq direttiva tal-GRTU ghamlu protest fil-Prim’ Awla tal-Qorti Civili kontra l-Kunsill Lokali ta’ Haz-Zabbar

 

0
0
0
s2sdefault
Not a day passes when one trader or another does not ask the question: but what’s going wrong? My sales are down and I have tried everything. My reply is often similar: Are you following market trends?Are you understanding your client’s needs? Are you looking elsewhere to understand what is going on?

 


0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent