logo


Illum fil-biccerija tkomplew it-tahdidiet bejn il-Ministeru tas-Servizzi Rurali u Ambjent immexxija minn Dr Philip Von Brockdorff is-segretarju permanenti u Dr Anthony Gruppetta l-kap tas-servizzi veterinarja u l-management tal-biccerija minn naha tal-Gvern, u l-Bicciera privati mmexxija mid-Direttur Generali tal-GRTU,Vincent Farrugia

 


Iz-zewg nahat iddiskutew fid-dettall kif ser jahdem l-apparat l-gdid dik li qabel kienet l-marketing hall u kif dan l-apparat issa ser jithaddem ghas-sodisfazzjon tal-bicciera u skond  il-kriterji stabbiliti mil-Unjoni Ewropeja. Id-diskussjonijiet ukoll irreferew ghall-metodi li ghandhom jithaddmu biex ikun assigurat li s-suq lokali ghall-bejgh tac-canga mill-biccerija jissahhah ghas-sodisfazzjon kemm tal-bejjiegha u tax-xerrejja u kif ukoll ghar-rahhala.

 

Fl-ahhar tad-diskussjonijiet intlahaq ftehim biex b’effett mill- 15 ta’ Ottubru jibda jithaddem l-programm meftiehem tar-riformi kollha mehtiega biex ix-xoghol fuq ic-canga jsir skond il-kriterji tad-direttivi Ewropej.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent