logo

Il-GRTU tahdem biex twassal opportunitajiet godda lin-negozji Maltin

 

Bil-ghan li aktar negozji Maltin ifitdxu aktar opportunitajiet fil-kumplament ta` l-Unjoni Ewropeja il-GRTU bdiet sensiela ta laqghat ma delegazzjonijiet ta’ negozjanti barranin kemm mill-pajjizi tal-Unjoni Ewropeja w ohrajn mill-pajjizi tal-Mediterran.

 


 


Matul dawn l-ahhar gimghatejn membri tal-GRTU kellhom l-opportunita` li jiltaqghu ma negozjanti mis-Slovenia, Israel u Montenegro.

 

Slovenia: L-arrangament ghall-visita ta’ managers u imprendituri mis-Slovenia kienu mad-ditta kbira Sava. Din hi kumpanija li ghandha investimenti f’kull settur ta` l-ekonomija, fostom: kummerc, industrija, turizmu, sahha u distribuzzjoni u retailing. Il-vista kienet possibli bl-intervent tad-ditta ta` Maruizio Ellul

 

26 managers u mprendituri minn Slovenia iltaqghu ma numru ta’ negozjanti membri tal-GRTU ghall-Konferenza u networking fil-GRTU. Iz-zewg nahat taw l-prezentazzjoni ta’ l-opportunitajiet li jezistu fiz-zewg pajjizi ghall-joint-venture bejn negozjanti Maltin u Sloveni bl-ghan li flimkien ifasslu kif jikkumplimentaw lil xulxin biex jirbhu kuntratti fis-suq kbir tal-kummerc ewropew. Wara l-laqgha fil-GRTU saru wkoll numru ta’ arrangamenti individwali fejn l-imprendituri Sloveni setghu jiltaqghu man-negozjanti Maltin fl-intraprizi taghhom fuq bazi individwali u gew identifikati progetti li fuqhom ser jitkomplew in-negozji.

 

Israel: It-tieni inkontru inprenditorjali kien ma 20 negozjant mill-Israel. L-arrangamenti saru mill-GRTU flimkien mal-Federazzjoni tal-Kmamar tal-Kummerc ta` l-Israel bl-intervent tad-ditta Maltija ta` l-ivvjaggar Special Delivery travel. L-enfasi ta’ dawn l-inkontri kien fuq it-twaqqif ta joint ventures u attivita kummercjali mifthiema fejn kummercjanti Maltin dahhlu f’arrangamenti biex prodotti u know-how ta` imprendituri private Israeliti jkunu disponibbli ghall-imprendituri Maltin li jridu jittenderjaw ghall-xoghol u kuntratti tal-Unjoni Ewropeja. Jassistu lill-imprendituri negozjanti Israeliti li gew Malta kien hemm l-ambaxxatur Malti ghall-Israel is-Sur Abraham Borg u ic-Charge D’Affairs ghall Kummerc tal-Ambaxxati Israeljani Ms. Gila Rosiner

 

Montenegro: It-tielet fis-serie ta’ inkontri kummercjali kien ma grupp ta’ imprendituri mill-Montenegro migjuba f’Malta permezz ta` l-Intervent tas-Sindku ta’ Pembroke is-Sur Joe Zammit. Id-direttur General ital-GRTU spjega lir-raprezentanti tal-kummerc, industrija u tal-municipalita ta Cetinje, kif il-GRTU tista` tghin lis- self-employed u business owners ta Montenegro jarmaw ruhhom ghal waqt in-negozjati ma l-Unjoni Ewropeja, u wara dank if il-Montenegro jkun qed jaddotta l- acuis communautaire. Il-GRTU diga qed taghmel hekk ma l-imprendituri u l-kummercjanti tal-Kroazja. Il-GRTU u d-delegazzjoni minnMontenegro qablu li jizviluppaw ahjar ir-relazzjonijiet bejniethom biex in-negozjanti Maltin li huma membri tal-GRTU jkunu minn ta’ quddiem biex jahtfu l-possibilitajiet ta’ kummerc u investiment li jezistu fil-Montenegro, hekk kif dan il-pajjiz qabad it-triq ghas-shubija fl-Unjoni Ewropeja,

 

Fit-tlett delegazzjonijet id-Direttur Generali tal-GRTU, Vince Farrugia spjega l-opportunitajiet li toffri Malta bhala membru tal-Unjoni Ewropeja biex flimkien jkattru l-opportunitajiet li jistghu jinkisbu mis-suq kbir ewropew. Is-Sur Farrugia spjega kif l-GRTU issa qed thaddem sistema kif twassal aktar fil-qrib negozjanti minn pajjizi diversi li jixtiequ juzaw il-hila tan-negozjanti Maltin. Dan biex negozji zghar minnminn iehor jahdmu flimkien ha jkattru n-negozju taghhom lil-hinn mill-konfini ta’ pajjizhom. Is-sur Farrugia spjega li ghall-Malta din hi haga ta’ htiega kbira hekk kif hafna negozji Maltin dahhlu fit-tielet generazzjoni ta’ negozju w iz-zaghzagh imprenditorjali Maltin qed ificcu know-how, prodotti u servizzi godda li bihom jikkompetu mhux biss fuq is-suq limitat Malti imma fuq is-suq vast ewropew. pajjiz u

 

Fil-kaz ta’ Slovenja kif wkoll fil-kaz ta’ Israel gew identifikati oqsma precizi li fuqhom numru ta’ negozji Maltin u Sloveni u Israeljani ser jahdmu bil-ghan li jitwaqqfu attivitajiet kummercjali u imprenditorjali mhallta. Delegazzjonijiet ta` negozjanti u zviluppaturi w imprendituri Maltin issa ser igawdu billi l-Israel, is-Slovenia u l-Montenegro fix-xhur li gejjin, fuq inizjattivi tal-GRTU, jkunu tistghu jigu ivvalutatiahjar u segwiti il-proposti li saru.

 

 

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent