logo

Il-GRTU din il-gimgha ffirmat zewg ftehiem li jizguraw li zewg servizzi mportanti fil-kommunita, dak tad-distribuzzjoni tal-gas bieb, bieb u l-iehor tal-gbir ta' skart bieb, bieb jkunu msahha billi l-kumpens li jiehdu l-operaturi jkun adekwat ghaz-zminijiet tal-lum

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU – Malta Chamber of SME’S tqies z-zieda ta’ erba u tletin prodott iehor fil-lista ta’ prodotti li fuqhom qed tigi mposta l-Eco Tax bhala affront gdid u serju lil konsumaturi Maltin fi zmien meta jidher bic-car li d-domanda totali ghall-prodotti u servizzi fil-pajjiz ghada baxxa hafna.

0
0
0
s2sdefault

The burden that this new tax presents on the small and medium sized business dealing in IT should not be underestimated. Every business is feeling the burden of having to allocate personnel and capital to handle existing tax collecting. The Eco contribution presents even more problems than VAT because it is based on different values for different items and not a straight percentage. This renders most of the existing software that is usually used to help in business accounting practically useless.

0
0
0
s2sdefault

MCESD has accepted the motion of GRTU: Malta Chamber of SME’s for MCESD to request the Hon. George Pullicino, Minister responsible for the Eco Contribution Act to attend a specially convened MCESD meeting to inform the Social Partners of his plans for the implementation of Eco Taxation

0
0
0
s2sdefault
Din hi s-sitt sena li qieghed nindirizza f’Laqgha Generali Annwali bhala President. Dawn kienu snin ta’ importanza kbira ghall-GRTU. Mhux biss rajna u ppartecipajna fl-akbar ezercizju ta’ bidla li qatt rat Malta mill-eghluq tal-bazi militari brittanika f’Malta izda wkoll rajna it-tibdil b’mod fundamentali u rriversibbli lejn ekonomija tas-suq.


0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent