logo


 

Rata ta’ Tkattir
L-ekonomisti Ewropej illum qed iharsu lejn il-futur immedjat ta’ l-ekonomija Ewropeja b’anqas entuzjazmu milli kellhom sa ftit tax-xhur ilu. Fil-fatt mhux qed jeskludu li l-ekonomija Ewropeja taqa’ f’ricessjoni u tghaddi minn perjodu fejn il-prezzijiet u l-produzzjoni jkomplu jissabbtu. L-ahjar pronostiku hu dak ta’ tkattir ta’ l-ekonomiji Ewropej b’rata ta’ 1% jew inqas sa l-ahhar tas-sena 2002 u b’tama li fis-sena 2003 l-ekonomija jikbru b’rata massima 2.4%, fejn ukoll dawn ir-rati qed jitqiesu bhala ottimisti.

0
0
0
s2sdefault
Problemi strutturali

Kif diga spjegajt drabi ohra, l-ekonomiji Ewropej ghandhom problemi mill-kbar kawza ta’ l-ispejjez gholjin wisq li huma mghobbijin bihom, b’mod partikolari f’dak li huma spejjez fuq servizzi li l-intraprizi jehtiegu biex ilahhqu ma’ sistemi dejjem iktar ikkumplikati u nfieq iehor marbut mat-tibdil spiss fit-teknologija tal-kommunikazzjoni u l-informatika. Imma l-aktar minhabba spejjez li dejjem jizdiedu, spejjez imposti mill-gvernijiet u mill-awtoritajiet ta’ l-istat. Qed tkun dejjem aktar difficli li f’suq li suppost li hu hieles, jinzamm livell adekwat ta’ profitti li jaghmilha possibbli biex l-intraprizi jkunu jistghu jippjanaw ghal quddiem, joholqu fondi ta’ investiment u jifirxu lejn teknologiji u sistemi godda.

0
0
0
s2sdefault
Mhuh Miftuha
Haga li ttini pjacir meta nithallat maz-zghazagh fuq grokk tal-Milied jew waqt xi diskussjoni bejn il-hbieb, hi kemm hawn min jaf ihares lil hinn mill-medjokrita’ ta’ l-argumenti li ta’ kuljum nisimghu fuq ir-radjijiet taghna. Aktar iva milli le, hafna argumenti li johorgu bis-sahha tas-sistema tat-telefonati fuq ir-radjijiet huma argumenti b’doza qawwija ta’ politika u ta’ pregudizzju. Mhux hekk izda meta toqghod bil-qedgha maz-zghazagh intelligenti li llum fortunatament ghandna hafna minnhom. Tajjeb infatti li l-politici jindunaw li ghalkemm imzazen baqa’ hafna, u baqa’ hafna nies ta’ mohh maghluq, in-numru ta’ dawk li juzaw mohhhom, jahsbuha u joghmoduha qabel jghiduha u qabel jiddeciduha, qieghed dejjem jikber.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent